Политика за защита на личните данни - Марлин Хотел Слънчев Бряг България - Почивки на море

Политика за поверителност „РОПОТАМО ШАНС“ ООД

Наименование: „РОПОТАМО ШАНС“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 102814852
Седалище и адрес на управление: с. Горно Камарци, ПК 2183, ул. „Втора” № 12
Телефон за контакт: +359 554 23424

Дружеството има назначено Длъжностно лице по защита на данните:
Имена: Ивелина Иванова Черкезова
Телефон за контакт: +359(88)3980035
Емейл: eltrans.hotels@gmail.com, ivelina.ch@gmail.com

РОПОТАМО ШАНС“ ООД в качеството си на търговец по смисъла на Търговския закон, осъществява дейност по предоставяне на хотелиерски услуги и управлението на хотел „Marlin Beach“ в Слънчев бряг. Дружеството е Администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данните и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г . (Общ регламент за защита на данните).

Принципи при обработване на лични данни

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физически лице, чрез която може да бъде идентифицирано, като: име, данни за контакт, IP адрес, референтен номер на резервация, данни за плащане, дата на раждане.

„Ропотамо шанс“ ООД обработва Вашите лични данни, в съответствие със законоустановените изисквания и при спазване на следните принципи:

 • обработването се извършва законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин;
 • личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и за срок, не по-дълъг от необходимото;
 • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните;
 • обработването се осъществява по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.
 • Видове, обработвани лични данни:

  Данните, които потребителите въвеждат, при попълване на резервационната форма в сайта на хотел „Marlin Beach“, се обработват от туристически оператор КИТТ ООД, ЕИК 130624711, гр. София 1421, р-н Лозенец, ул. „Кръстьо Сарафов“ № 45, ет. 4, офис 4.

  „Ропотамо шанс“ ООД обработва следните лични данни на своите клиенти:

 • данни, събирани от потребителите на сайта – име и имейл адрес;
 • данни, събирани на място в хотела – три имена, ЕГН/ ЛНЧ, дата на раждане, пол, гражданство, номер на лична карта или друг валиден национален документ за самоличност, държава, издала документа за самоличност и брой на реализираните нощувки
 • С каква цел използваме Вашите лични данни

  Данните на Потребителя получени при попълване на резервационната форма на страницата на хотел „Marlin Beach“ се използват за:
  1. Резервация: данните се използват от КИТТ ООД, за да бъде направена резервация в хотел „Marlin Beach“, както и да се заявят допълнителни услуги като летищен трансфер и др. След извършване на плащането към КИТТ ООД клиентите получават обратен имейл, с който се потвърждава направената резервация, или им се издават туристически ваучери;
  2. Комуникация: възможно е да използваме Вашите данни, за да поддържаме комуникация с Вас, като наш клиент, за въпроси свързани с направената от Вас резервация.

  Срок за съхранение

  Предоставените от Вас лични данни ще се съхраняват за период не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които се обработват.

  Сигурност на Вашите лични данни

  Уверяваме Ви, че сме взели необходимите технически и организационни мерки за защита на предоставените лични данни в съответствие с действащото законодателство, така че да се гарантирана сигурността на данните на субектите.
  В „Ропотамо шанс“ ООД има назначено длъжностно лице по защита на данните, чиято задача е именно да следи за спазването на утвърдените правила и процедури за обработка и съхранение, както и да се грижи за защитата на информацията и да предотвратява злоупотреби със същата.

  Трансфер на лични данни

  Трансферът на лични данни в рамките на ЕС може да се осъществява свободно.
  „Ропотамо шанс“ ООД не изпраща лични данни извън територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИО).
  Бисквитки и проследяване на сайтове
  Този сайт използва бисквитки, което позволява да подобрим услугите си към Вас и да осигурим определени функции, които могат да Ви бъдат от полза.
  Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се прехвърлят на твърдия диск на Вашия компютър чрез уеб браузър, позволявайки да разпознаем Вашия браузър и ни помагат да проследяваме посетителите в нашия уебсайт. Бисквитката съдържа информация за връзка с Вас, както и данни, които да ни позволят да идентифицираме Вашия компютър. Повечето уеб браузъри приемат бисквитки автоматично, ако желаете, можете да промените съответните настройки на браузъра си, за да приемате, отхвърляте или изтривате бисквитки. Разделът „помощ“ на лентата с инструменти на повечето браузъри изяснява как да ги настроите, за да не приема нови бисквитки, как браузърът да Ви известява, когато получавате нова бисквитка, или как да откажете всички бисквитки. Ако решите да промените тези настройки, е възможно някои функции и характеристики на сайта ни да не работят според очакванията. Бисквитките, които използваме, не улавят никакви данни, които се съхраняват на Вашите компютри.
  Права във връзка с предоставяне на информация за обработваните лични данни
  При съмнение за нарушаване на законовите изисквания имате право да подадете жалба до наблюдаващия орган по защита на лични данни:
  Комисия за защита на лични данни,
  адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
  интернет страница: www.cpdp.bg

  Вашите законови права са:

 • Да поискате информация за това дали обработваме Ваши лични данни, какви са те и с каква цел се обработват.
 • Да поискате достъп до Вашите лични данни („Заявление за достъп до данни“). Позволява Ви да получите копие от притежаваните от нас лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения законов ред.
 • Да поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Имате възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас.
 • Да поискате изтриване на лични Ви данни. Позволява Ви да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако:
 • – личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  – оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
  – субектът на данните възразява срещу обработването, включително профилирането, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването за целите на директния маркетинг;
  – личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  – личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или българското законодателство;
  – личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 • Да възразите срещу обработването срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения), както и когато обработването се основава единствено на правен интерес за „Ропотамо шанс“ ООД.
 • Да възразите срещу автоматичното вземане на решения, включително профилиране, тоест да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране.
 • Да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, когато:
 • – оспорва точността на личните данни, за срок, който позволява на „Ропотамо шанс“ ООД да провери коректността на личните данни;
  – обработването е неправомерно, но субекта на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
  – „Ропотамо шанс“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субекта на данните изисква същите да бъдат запазени за установяването, упражняването или защитата на негови правни претенции;
  – е възразил срещу обработването на данните основано на наличието на правен интерес за „Ропотамо шанс“ ООД, докато трае проверката дали правните интереси на дружеството имат преимущество пред тези на субекта на данни.

 • Да поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (познато по принцип като право на “преносимост на данните”). Това Ви позволява да получите данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги предадете на друго лице в подходящ за употреба електронен формат.
 • Да оттеглите съгласието си. В редките случаи, в които може да сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на лични данни за определена цел, имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като получим уведомление, че сте оттеглили Вашето съгласие, ще престанем да обработваме Вашата информация за целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друга основателна причина да извършваме това по закон.
 • Искането може да бъде направено, като попълните Заявление за искане, приложено към настоящите Условия, и го изпратите на е-мейл адреса на длъжностното лице по защита на данните или на адреса на „Ропотамо шанс“ ООД, като и на място в Хотела. За да сме сигурни, че сме идентифицирали точното лице е възможно да се свържем с Вас, за да потвърдите искането си.

  „Ропотамо шанс“ ООД се задължава да разгледа Вашето искане без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от 30 дни от получаване на искането. В случаи, представляващи правна и фактическа сложност, този срок, може да бъде удължен с още 30 дни. Не е нужно да заплащате такса за упражняване на гореизброените права. При повторно искане на същото основани, при очевидно необосновано или при прекомерност на искането е възможно да бъде начислена такса.

  С цел да се предостави пълна, точна и ясна информация в Искането е възможно да поискаме от Вас конкретни, идентифициращи данни, които да ни помогнат да потвърдим самоличността Ви. Това е допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.

  Промени в Правила за поверителност

  Нашите Общи условия могат да бъдат променяни периодично, като ще бъдете уведомявани за всяка промяна чрез съобщение на нашия уебсайт. Последна актуализация 25.07.2018 г.